کارشناسی قیمت

گرو ه خودرویی سام خودرو با همکاری با کارشناس و مشاوران خبره افتخار آن را دارد تا خودروهای معامله‌شده را ازنظر کلیه مسائل فنی ، وضعیت رنگ ،شاسی ، بدنه و جلوبندی و فنی و موتوری به‌طور کامل بررسی نماید و صدور گواهی‌نامه معتبر خریداران با اطمینان از خرید خودروی خود را انتخاب نمایند.